Signály na základě analýz
a insider informací

Za poslední půl rok jsme na kryptoměnách vydělali přes 1 000 000 Kč.

Chci vydělávat

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Upozornění

Provozovatel upozorňuje uživatele, že neposkytuje garanci za poskytované signály, a to s ohledem na vyšší moc a okolnosti na něm nezávislé. Provozovatele negarantuje správnost zveřejňovaných signálů.

Uživatel bere na vědomí, že servis kryptoměnového poradenství má pouze informativní charakter. Na každém uživateli je se rozhodnout, zda poskytnuté materiály využije či nikoliv, v jaké výši učiní svůj nákup dané kryptoměny apod. Člen Crypto Kingdom platí měsíční příspěvek do komunity, kde dostává vzdělání ohledně kryptoměn a možného využití informací k úspěšnému obchodování. Portál není licencován ČNB a nenabízí žádný produkt, který by podléhal licenci, protože informace poskytnuté mají vzdělávací charakter.

Provozovatel apeluje na uživatele kryptoměnového poradenství, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům. Signály jsou zejména zábavou a diverzifikací do budoucna, nikoli prostředkem k získání vysněných astronomických peněz. Uživatelům se doporučuje, aby se zajímali a vzdělávali v kryptoměnách, aby byli tak schopni si sami učinit úsudek, která kryptoměna má největší potenciál růstu. Pokud nebude uživatel schopen ovládat své chování již na začátku, nechť přestane využívat naše signály.

Zájemce, který chce dostávat prémiové signály s časovým předstihem, se musí zaregistrovat a splňovat další z níže stanovených podmínek, včetně úhrady příslušné částky.

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a registrovaných uživatelů související s poskytováním zpoplatněných služeb kryptoměnového poradenství – signálů na vybrané kryptoměny (dále jen „signály“).

Práva a povinnosti

Uživatel nesmí poskytovat signály třetím osobám. V opačném případě bude jeho jednání považováno za zvlášť závažné porušení pravidel a bude důvodem pro okamžité zrušení registrace ze strany provozovatele bez jakékoliv finanční náhrady. Dále bude uživatel nucen provozovateli uhradit pokutu a všechny ušlé zisky, které svým jednáním způsobil. Jakákoliv komunikace za účelem přeprodeje, nebo přeposílání tipů bude taktéž považována za porušení podmínek nezávisle na tom, zda-li k přeprodeji nebo přeposílání signálů skutečně dojde.

Provozovatel je povinen poskytovat uživateli, který si řádně předplatil prémiové signály, konkrétní signály.

Kupující nemá nárok vzhledem k povaze dané služby na odstoupení od předplatného po jeho zaplacení.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživateli členství bez náhrady, pokud dojde k zásadním porušením podmínek, nebo upozornění provozovatele. Jedná se zejména o spamování emailové schránky a neustálé totožné dotazy. Vulgarismy jsou trestány okamžitým zrušením členství bez náhrady a upozornění!

Pokud má kupující zájem o fakturu o zaplacení, bude mu odeslána na jeho emailový účet.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1) bezhotovostně platební kartou skrz platební bránu GoPay
2) bezhotovostně převodem na účet skrze rychlé tlačítko GoPay: 2601294541/2010
3) bezhotovostně převodem na účet:  2601294541/2010 (v případě využití této možnosti je třeba poslat print-screen platby na platby@cryptokingdom.cz)
4) platbou na BitCoin adresu: 3LYnK2WBjvN3N1twzsXUVjAv1zrf5WoGxi

Možné je zaplatit i v EUR skrze platební bránu.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky,  požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Veškeré ceny uvedené na našich stránkách jsou konečné s DPH.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu potvrzení o objednávce a po připsání prostředků na účet daňový doklad. Potvrzení o objednávce vystaví prodávající kupujícímu po závazné objednávce. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží. Potvrzení o objednávce i daňový doklad a zašle prodávající kupujícímu elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující, který zvolil platbu bezhotovostně platební kartou pro dokončení objednávky uhradí její cenu. Platby bezhotovostně platební kartou jsou uskutečňovány prostřednictvím platební brány společnosti Gopay s.r.o. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do platebního systému, jsou chráněny šifrováním a uloženy na zabezpečených serverech společnosti Gopay s.r.o.. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující, který je fyzickou osobou, prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Automatické strhávání plateb

S platbou skrze platební bránu GoPay dochází k založení automatické platby dle Vaší periody placení členství v komunitě Crypto Kingdom. Platební údaje budou uloženy u GoPay a nakládá s nimi dle mezinárodních standardů PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).  Po platbě Vám přijde doklad o zaplacení, kde Vás informujeme, že automatická platba byla založena. Automatická platba má stejné parametry jako Vaše objednané členství tj. cena, perioda, fixace apod. Po ukončení první periody Vám tedy bude opět stržena stejná částka se stejnou periodou členství. Změnu parametrů automatické platby provedete informováním na e-mail: info@cryptokingdom.cz s předmětem ZMĚNA PLATBY, pokud žádáte o zrušení automatického strhávání peněz, informujete nás na e-mail: info@cryptokingdom.cz s předmětem ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ. Zprávu o změně či zrušení automatických plateb musíte posílat ze stejného emailu, který jste zadali jako přihlašovací e-mail na portálu cryptokingdom.cz.

Reklamace

Případné reklamace je možno uplatnit prostřednictvím emailu info@cryptokingdom.cz

Reklamaci je provozovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel následně vyrozumí uživatele o způsobu vyřízení reklamace.

Nesprávnost poskytnutých tipů nelze s ohledem na charakter činnosti reklamovat. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou využitím jakýchkoli informací na internetových stránkách nebo údajů zasílaných uživatelům v rámci předplacené služby sázkového poradenství. Vulgární výrazy urážející pracovníky portálu mohou být potrestány odebráním členství (bez nároku na vrácení registračního poplatku). Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost systému a webu, bezchybný provoz a zabezpečení systému. V případě jakýchkoliv poruch učiní neprodleně vše potřebné k obnovení provozu.

Provozovatel také není zodpovědný za špatně odeslané emaily, signály na telegram atp. z důvodu chybně zadaného emailového či telegramového účtu uživatelem, spamovému filtru na straně uživatele, nebo problému na straně poskytovatele zákazníka.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytován zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále společně vše jen jako „osobní údaje“.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti provozovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.9.2017

Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách.

Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na registrovaný email. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je tento oprávněn požádat o zrušení registrace.

Provozovatel:

Networkings s. r. o.

 

IČO: 062 82 750

Spisová značka: C 275649 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Vítězná 145/59, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary

E-mail: info@cryptokingdom.cz

Telefon: +420 724006576

chci vydělávat

Kontaktní formulář